Đại hội VI Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 >>Xem album khác